Документи 2019-2020

Заповед за училище план-прием за учебната 2019/2020 година

план-прием 2019 2020


УЧЕБЕН ПЛАН НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

PG

УЧЕБЕН ПЛАН НА 1. И 2. КЛАС

12-klas

УЧЕБЕН ПЛАН 3. КЛАС

3-клас


УЧЕБЕН ПЛАН 4. И 5. КЛАС

45-клас


УЧЕБЕН ПЛАН 6. И 7. КЛАС

67-клас

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

етичен-кодекс

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2018/2019 Г.

merki za povishavane kachestvoto na obrazovanieto 2018-2019

ГОДИШЕН ПЛАН  НА УЧИЛИЩЕТО  2018/ 2019 Г.

годишен-план

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

правилник-за-ВТР

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 64 ОУ

ПУД

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2018/2019 Г.

програма-за-превенция-на-ранното-напускане

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

програма-за-предоставяне-на-равни-възможности

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2018/2019 Г.

стратегия

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между децата и учениците на 64 ОУ

механизъм-за-противодействие-на-тормоза-и-насилието

Заповед за утвърждаване форми на обучение за учебната 2019/2020 година

Заповед-форми-на-обучение