Новини

CCF_000011

уч.плодУважаеми родители, строителните дейности за нов физкултурен салон започнаха. Моля напомняйте на децата си, че мерките, предприети от нас във връзкас разширението на училището, са задължителни и целят безопасното им пребиваване в училище. Благодарим Ви!

Тереза Иванова


Уважаеми родители на учениците от 5 до 7 клас, 64 ОУ участва в проект на Асоциация Родители- Да включим бащите в образованието на децата.Във връзка с организиране на дейностите през 2018/2019 учебна година Ви информираме за обучението на учениците в първа и втора смяна през I срок:


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК

ИЗТЕГЛИ


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВИНЕНИЕ НА ОТСЪСТВИЯ

Заявление до класния ръководител (до 3 дни отсъствие)-ИЗТЕГЛИ

Заявление до директора (да 7 дни отсъствие)- ИЗТЕГЛИ


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА 64 ОУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“

ЗАПОВЕД № РД 10-128/ 16.01.2020 г.

На основание, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и в изпълнение на чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 20 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

ОПРЕДЕЛЯМ:

Поименният състав на членовете на Обществения съвет на 64 ОУ „Цар Симеон Велики”, кв.Симеоново, въз основа на Протокол от 15.01.2020 г.  от проведеното събрание на родителите и на писмените уведомления от финансиращия орган, Заповед №РВТ-19-РД09-152/12.09.2019 г. на кмета на район Витоша, както следва:

Обществен съвет:

  1. Кънчо Валентинов Кънев- зам. кмет в район „Витоша“

  2. Мая Георгиева Чулева- родител на ученик от 5. б клас

  3. Радмила Красимирова Боянова- родител на ученик от 1. а клас

  4. Анелия Петрова Чапканска- родител на ученик от 5. а клас

  5. Цвета Цонева Кутева- родител на ученик от 2. а клас

Резервни членове:

  • Йоана Игнатова- главен експерт в район „Витоша“

  • Емилия Христова Азауи– родител на ученик от 3. в клас

  • Виктория Пандева Маркова – родител на ученик в 3. б клас

Заповедта да се сведе до знанието на членовете на Обществения съвет. Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

                       ДИРЕКТОР: Тереза Иванова