Новини

Важно!!!

Уважаеми родители,

Обучението на учениците продължава електронно. Всеки класен ръководител и преподавател организира обучението на съответния клас електронна платформа, за която сте уведомени чрез Школо.бг. Разчитаме на вашата подкрепа и помощ.

ВАЖНО!!!

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, наложила грипна ваканция, Ви уведомявам за следното:

1. Не се провеждат до второ нареждане ученически състезания и олимпиади, организирани прояви, изяви и мероприятия, организирани посещения на природни обекти, обществени, културни и научни институции, спортни състезания и мероприятия, както и всякакви други организирани форми с ученици от 64 ОУ и педагогически стгециалисти, които водят до събирането на много хора на едно място.

2. До края на учебната 2019/2020 година не се организират екскурзии, зелени училища, както и всички други пътувания.

3. ОГРАНИЧАВА СЕ достъпа на външни лица до входа на училището, както следва:

 • не се допускат родители, външни лица и снабдители във фоайето на 64 ОУ;
 • не се допуска влизането на родители, външни лица и снабдители в стола и лафката на 64 ОУ;
 • не се допускат родители, външни лица и снабдители в сградата на 64 ОУ по никакъв повод. Комуникацията с учители/класни ръководители се извършва по телефон или електорнен път;
 • учениците със здравословни проблеми не се допускат в училище, а се връщат за домашно лечение;
 • при проявени признаци на неразположение в учениците по време на учебните занятия, същите се отстраняват от учебни занятия, уведомяват се родителите, които трябва да ги приберат своеверменно;
 • купоните за столово хранене да се купуват от учениците или класните ръководители;
 • учениците от ЦДО се взимат от родителите на входа на училището, без родителите да влизат във фоайето на училището;

От ръководството на 64 ОУУважаеми родители,  

от 17.02.2020г. отваряме втория корпус на 64 ОУ с модерен физкултурен салон и 5 класни стаи. Това е нашата сбъдната мечта!

Тереза Иванова


Уважаеми родители на учениците от 5 до 7 клас, 64 ОУ участва в проект на Асоциация Родители- Да включим бащите в образованието на децата.Във връзка с организиране на дейностите през 2019/2020 учебна година Ви информираме за дневния режим на учениците през II срок:

*Часовете на 1 и 2 клас са по 35 мин., на 3 и 4 клас по 40 мин., на 5-7 клас са по 45 мин.

Заниманията в ЦДО започват след редовните учебни часове.

 


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК

ИЗТЕГЛИ


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВИНЕНИЕ НА ОТСЪСТВИЯ

Заявление до класния ръководител (до 3 дни отсъствие)-ИЗТЕГЛИ

Заявление до директора (да 7 дни отсъствие)- ИЗТЕГЛИ

 


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА 64 ОУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“

ЗАПОВЕД № РД 10-128/ 16.01.2020 г.

На основание, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и в изпълнение на чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 20 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

ОПРЕДЕЛЯМ:

Поименният състав на членовете на Обществения съвет на 64 ОУ „Цар Симеон Велики”, кв.Симеоново, въз основа на Протокол от 15.01.2020 г.  от проведеното събрание на родителите и на писмените уведомления от финансиращия орган, Заповед №РВТ-19-РД09-152/12.09.2019 г. на кмета на район Витоша, както следва:

Обществен съвет:

 1. Кънчо Валентинов Кънев- зам. кмет в район „Витоша“
 2. Мая Георгиева Чулева- родител на ученик от 5. б клас
 3. Радмила Красимирова Боянова- родител на ученик от 1. а клас
 4. Анелия Петрова Чапканска- родител на ученик от 5. а клас
 5. Цвета Цонева Кутева- родител на ученик от 2. а клас

Резервни членове:

 • Йоана Игнатова- главен експерт в район „Витоша“
 • Емилия Христова Азауи– родител на ученик от 3. в клас
 • Виктория Пандева Маркова – родител на ученик в 3. б клас

Заповедта да се сведе до знанието на членовете на Обществения съвет. Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

                       ДИРЕКТОР: Тереза Иванова