Новини

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град, със заповед № РД 09-536/25.01.2019г. на министъра на образованието и науката дните от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. (вкл.) са обявени за неучебни дни за учениците от област София-град.

Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.
Запазва се и графикът на междусрочната ваканция. Учениците са на училище на 6.02.2019 г.

Тереза Иванова

 


РД09-3946Уважаеми родители, строителните дейности за нов физкултурен салон започнаха. Моля напомняйте на децата си, че мерките, предприети от нас във връзкас разширението на училището, са задължителни и целят безопасното им пребиваване в училище. Благодарим Ви!

Тереза Иванова


Уважаеми родители на учениците от 5 до 7 клас, 64 ОУ участва в проект на Асоциация Родители- Да включим бащите в образованието на децата.

Молим Ви в срок до 01.12.2018 г. да попълните следната АНКЕТА, която е началото на дейностите по самия проект.*

Благодарим Ви за отделеното време. 

*Забележка: При затруднения с отварянето на анкетата се обърнете към Анита Кюрчева – учител по ИT


 


Във връзка с организиране на дейностите през 2018/2019 учебна година Ви информираме за обучението на учениците в първа и втора смяна през I срок:


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК

ИЗТЕГЛИ


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВИНЕНИЕ НА ОТСЪСТВИЯ

Заявление до класния ръководител (до 3 дни отсъствие)-ИЗТЕГЛИ

Заявление до директора (да 7 дни отсъствие)- ИЗТЕГЛИ


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА 64 ОУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“

ЗАПОВЕД № РД 10-58/ 09.12.2016 г.

На основание, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и в изпълнение на чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 20 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

ОПРЕДЕЛЯМ:

Поименният състав на членовете на Обществения съвет на 64 ОУ „Цар Симеон Велики”, кв.Симеоново, въз основа на Протокол № 1/ 05.12.2016 г.  от проведеното събрание на родителите и на писмените уведомления от финансиращия орган, постъпили с вх. № 356/18.10.2016 г.и вх. № 366 А/ 25.10.2016 г. в училището, както следва:

Обществен съвет:

  1. Кънчо Валентинов Кънев- главен експерт в район „Витоша“

  2. Мариана Феликсова Хвойнева- родител на ученик от 7 клас

  3. Светлана Георгиева Георгиева- родител на ученик от 6 а клас

  4. Людмила Тодорова Колева- родител на ученик от 6 а клас

Резервни членове:

  • Йоана Игнатова- главен експерт в район „Витоша“

  • Катя Христова Рашева– родител на ученик от 1 а и 3 б клас

  • Цветелина Спасова Кальонска- родител на ученик от 5 б клас

Заповедта да се сведе до знанието на членовете на Обществения съвет. Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

                       ДИРЕКТОР: Тереза Иванова