Образователни услуги, предоставяни от 64 ОУ “ Цар Симеон Велики“
1. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи ИЗТЕГЛИ
2. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
9

3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
10

4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
12

5. Други документи
opisaniyanaadministrativniteuslugi