Със ЗАПОВЕД № РД 10- 339 от 29.03.2023 г. , на основание  чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование,  Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и становище на Обществения съвет с Вх.№790/ 28.03.2023 е утвърден Училищен план-прием в 1 клас за учебната 2023/2024 година, както следва:
            3 паралелки в първи клас с брой на учениците във всяка паралелка – 24

ПГ – 0

1 клас – 2
2 клас – 0
3 клас – 0
4 клас – 0
5 клас – 0
6 клас – 10
7 клас – 0