На 13.02.2023 в 64. ОУ „Цар Симеон Велики“, се проведе заседание на Съвета на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство“ при 64. ОУ “Цар Симеон Велики“, гр. София.

В присъствието на всички избрани на Учредителното събрание членове на Съвета на настоятелите, а именно:

  1. Илиян Б. Кръстев
  2. Емил П. Петров
  3. Анелия Йорд.  Акълиева
  4. Борислава М. Младенова,

единодушно се избра за председател  на Съвета на настоятелите Илиян Б. Кръстев, който се овластява да представлява  Сдружение „Училищно настоятелство при 64. ОУ „Цар Симеон Велики“, гр.София.      

Единодушно се избра за заместник-председател на Съвета на настоятелите Анелия Йорд. Акълиева.

За счетоводител-касиер  на Съвета на настоятелите се избра Емил П. Петров.

За секретар на Настоятелството единодушно се избра Борислава М. Младенова.

Всички членове на Съвета на настоятелите са избрани с мандат 2(две) години считани от датата на учредителното събрание – 08.02.2023 год.

На новоизбрания председател е възложено да предприеме необходимите действия по вписване на Протокола от 13.02.2023 г. на заседанието на Съвета на настоятелите на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при 64. ОУ  „Цар Симеон Велики“, гр. София в ТРиРЮЛНЦ към АВ, включително да упълномощи адвокат, който да предприеме тези действия.

Устав на сдружение „Училищно настоятелство при 64. ОУ“

Актуално състояние

Платежно нареждане 1

Платежно нареждане 2

Униформено облекло