Училищният План-прием е приет с решение на ПС/ Протокол № 6/22.03.2023 и съгласуван с ОС /Протокол№ 2 от 27.03.2023 и утвърден със Заповед № РД 10-339/29.03.2023 на Директора на училището

Брой паралелки:

 • първи клас – 3 паралелки
 • пети клас – 2 паралелки

Брой места в паралелките:

 • първи клас – 24 ученици в паралека
 • пети клас – 26 ученици в паралелка

Класове, за които се провежда целодневна организация на учебния ден:

 • първи
 • втори
 • трети
 • четвърти

Свободни места за учебната 2023/2024 год.

 • първи клас – 3
 • втори клас -0
 • трети клас – 0
 • четвърти клас – 0
 • пети клас – 3
 • шести клас – 0
 • седми клас -0

*