Прием подготвителен и първи клас за учебната 2024/2025 година

Приемът се извършва чрез Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата. https://kg.sofia.bg

Училищният План-прием е приет с решение на ПС/ Протокол № 7/27.02.2024 г. и съгласуван с ОС /Протокол № 3 от 26.02.2024 г. и утвърден със Заповед № РД 10-492/26.03.2024 на Директора на училището

Брой паралелки:

  • подготвителен клас – 1 група
  • първи клас – 3 паралелки
  • пети клас – 2 паралелки

Брой места в паралелките:

  • подготвителен клас – 1 група от 18 деца – 5- петгодишни; 13 – шестгодишни;
  • първи клас – 24 ученици в паралелка
  • пети клас – 26 ученици в паралелка

Класове, в които се провежда целодневна организация на учебния ден:

  • първи
  • втори
  • трети
  • четвърти

*