Обява за набиране на оферти извънкласни дейности

Брой № 6 на училищния вестник „Аматьори в литературата“.

Този брой те посветиха на учителския колектив, а г-жа Анастасова се включи като написа послания за всеки един от седмокласниците.

Vestnik-30.06.2022

Програма „Ваканция“ 2022г. – информация за организирани занимания със свободен достъп за деца, ученици и младежи на територията на град София, за периода 20 юни- 31 юли 2022г. За повече информация моля запознайте се с прикачения файл.

Програма-Ваканция

1 ноември – Ден на народните будители

По случай 24 Май, денят на славянската писменост и култура, учениците от 64 ОУ, с помощта на Т. Върбанова и Д. Анастасова, издадоха 5ти брой на училищния вестник.

Vestnik-24.05.2022

Обява за набиране на оферти извънкласни дейности

Протокол-на-класираните-кандидати

Протокол-гръб

Неучебни дни

Със Заповед РД09-1474/24.01.2022 г и РД09-1804/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката дните от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г. са обявени за неучебни. Учениците се връщат на училище на 07.02.2022 г.

Празничен брой на училищния вестник „Рождество Христово“

Вестник-бр.4.-Рождество-Христово

 

Учениците от 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 7а и 7б създадоха вестник със свои произведения по случай денят на Народните будители под ръководството на Дияна Анастасова и Теодора Върбанова.

PDF Embedder requires a url attribute

24 май – ден на славянската писменост и култура

Уважаеми ученици, родители, колеги,

Най-сърдечно ви поздравявам с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Всяка година тази забележителна дата 24 май е празнична за всички нас, независимо къде се намираме по света, защото четмото и писмото от векове заемат видно място в ценностната система на българите.

С поздрав към всички Вас е празничният брой на вестник „Аматьори в литературата“ на учениците от 5 и 6 клас под ръководството на Теодора Върбанова и Дияна Анастасова. С личното си творчество учениците доказват думите на св.св. Кирил „В началото бе словото.“

Amatori-v-literaturata-br.2.-24.05.

чрез Вашия професионализъм, благородство и всеотдайност Вие давате на младите хора увереността и силата, с които да вървят напред. Нека продължим будителското си дело с възрожденски плам, с любов към учениците, с отговорност към себе си, родителите и обществото.

Денят на Земята

Групата от 5а клас – ФУЧ по Човекът и природата и преподавателят им Кристиян Косев Ви поздравяват с Деня на Земята – 22.04.

https://dox.abv.bg/download?id=d64b43ca0e#

143 години от Освобождението на България

По случай Националния празник 3 март учениците от групата „IT нинджа“ – 4 а, б и в клас създадоха вестник „Свободата на българския народ“ под ръководството на Анита Кюрчева.

вестник-за-3-март

148 години от обесването на Васил Левски

Представяме Ви вестник „Аматьори в литературата“ изработен от учениците в VI a и VI б клас.

Аматьори-в-литературата-бр.1.-PDF

Патронен празник на 64 ОУ

Уважаеми колеги,

скъпи родители и ученици,

най-сърдечно Ви поздравявам с патронния празник на нашето училище.

Тази година празнуваме по един нетрадиционен и необичаен за всички нас начин. Ситуацията с разпространението на COVID-19 сложи отпечатък върху всички сфери на обществения живот, върху всички системи, върху всеки от нас. Всички Вие обаче показахте, че извънредната ситуация не е пречка да изпълняваме задълженията и отговорностите си, да намираме вярната посока за постигане на образователните цели, да обогатяваме и усъвършенстваме усвоените компетентности.

На 30 октомври 64 ОУ „Цар Симеон Велики“ чества своя патронен празник.

Този празник е най-значимият, най-вълнуващият за едно училище, защото е повод не само за равносметка и вглеждане в историята, но и поглед към бъдещето.

Има нещо величествено в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, всичко това да превърнеш в традиция и най-трудното – с любов да го предадеш на поколенията, да го развиват, пазят и да продължат делото.

Гордеем се с патрона на нашето училище – Цар Симеон I Велики.

Скъпи ученици,

вярвам, че знанията и опита, получени в училище, са път към златния век на Вашето израстване като личности.

Бъдете силни, ученолюбиви и следвайте мечтите си, бъдете добри хора, бъдете горди, че сте възпитаници на 64 ОУ.

Уважаеми колеги,

 

Желая ви здраве, силен дух и воля да вървите всеотдайно напред по пътя на духовността. Продължавайте с делото си да пишете историята на 64 ОУ Цар Симеон Велики.

От Ръководството


Уважаеми родители,  

от 17.02.2020г. отваряме втория корпус на 64 ОУ с модерен физкултурен салон и 5 класни стаи. Това е нашата сбъдната мечта!

Тереза Иванова


Уважаеми родители на учениците от 5 до 7 клас, 64 ОУ участва в проект на Асоциация Родители- Да включим бащите в образованието на децата.Във връзка с организиране на дейностите през 2019/2020 учебна година Ви информираме за дневния режим на учениците през II срок:

*Часовете на 1 и 2 клас са по 35 мин., на 3 и 4 клас по 40 мин., на 5-7 клас са по 45 мин.

Заниманията в ЦДО започват след редовните учебни часове.


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК

ИЗТЕГЛИ


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВИНЕНИЕ НА ОТСЪСТВИЯ

Заявление до класния ръководител (до 3 дни отсъствие)-ИЗТЕГЛИ

Заявление до директора (да 7 дни отсъствие)- ИЗТЕГЛИ

 


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА 64 ОУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“

ЗАПОВЕД № РД 10-128/ 16.01.2020 г.

На основание, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и в изпълнение на чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 20 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

ОПРЕДЕЛЯМ:

Поименният състав на членовете на Обществения съвет на 64 ОУ „Цар Симеон Велики”, кв.Симеоново, въз основа на Протокол от 15.01.2020 г.  от проведеното събрание на родителите и на писмените уведомления от финансиращия орган, Заповед №РВТ-19-РД09-152/12.09.2019 г. на кмета на район Витоша, както следва:

Обществен съвет:

  1. Кънчо Валентинов Кънев- зам. кмет в район „Витоша“
  2. Мая Георгиева Чулева- родител на ученик от 5. б клас
  3. Радмила Красимирова Боянова- родител на ученик от 1. а клас
  4. Анелия Петрова Чапканска- родител на ученик от 5. а клас
  5. Цвета Цонева Кутева- родител на ученик от 2. а клас

Резервни членове:

  • Йоана Игнатова- главен експерт в район „Витоша“
  • Емилия Христова Азауи– родител на ученик от 3. в клас
  • Виктория Пандева Маркова – родител на ученик в 3. б клас

Заповедта да се сведе до знанието на членовете на Обществения съвет. Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

                       ДИРЕКТОР: Тереза Иванова